Alternativna zelena područja za ruralnu Evropu - AGARE


Izvor finansiranja

Evropa za građane i građanke

Partneri na projektu

1.    EuLabTEC - Italy
2.    Fond “Evropski poslovi” AP Vojvodine - Srbija
3.    Lokalna akcijska grupa zagorje - Sutla - Hrvatska
4.    Institute Perspectives - Bugarska
5.    Federación Asturiana de Concejos: FACC - Spain
6.    HochVier - Germany
7.    Muraba European Grouping of Territorial Cooperation - Hungary
8.    Sarajevska regionalna razvojna agencija - Bosna i Hercegovina
9.    Zavod PIP - Pravni in informacijski center Maribor - Slovenia

Oblast projekta

Demokratski angažovanje i građansko učešće

Trajanje projekta

01. mar 2021 – 31. avg 2022

Opis projekta

Cilj projekta predstavlja osnaživanje učešća građana iz ruralnih sredina u Evropskoj uniji, radi oblikovanja politika i preduzimanja aktivnosti za dobrobit ruralnih ekonomija i ruralnih zajednica. Ta područja su ugrožena starenjem i depopulacijom, gde ljudi nemaju mogućnost zapošljavanja, a takva pitanja treba rešavati. Zato je bitna promocija društvene posvećenosti koje podstiču socijalno-ekonomski razvoj, a to je upravo i srž samog projekta, sa naglaskom na ekološki aspekt radi promocije ciljeva projekta.

Više informacija

Aktivnosti
- 5 međunarodnih događaja koji će se baviti važnim aspektima Evropskog Zelenog sporazuma i predstaviti stanovništvu ruralnih područja.
- Lokalne aktivnosti sa zainteresovanim stranama u svakoj zemlji, radi promocije Evropske ruralne politike i Zelenog sporazuma.
- Digitalne aktivnosti, koje organizuje svaki partner, a biće otvorene su za sve, kako bi se podstaklo učešće ljudi u ruralnim područjima i ojačala digitalna tranzicija na ovim sredinama.
- Identifikacija dobrih praksi u vezi sa kružnom ekonomijom i akcijama za suzbijanje depopulacije u ruralnim područjima pomoću digitalne mape i e-knjige
- Završni događaj gde će biti predstavljena strategija za ruralne sredine.

Pogledajte sve vesti o projektu - Alternativna zelena područja za ruralnu Evropu - AGARE