Jačanje preduzetničkih veština kulturne i kreativne industrije za valorizaciju kulturnog nasleđa i razvoj modela održivog turizma u Jadransko-jonskom regionu (CCI4TOURISM)


Izvor finansiranja

Intereg Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje - Adrion 2014- 2020

Partneri na projektu

1.    Naučno-tehnološki park Teknopolis, Italija
2.    Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije, Hrvatska
3.    Friuli inovacije, centar za istraživački i tehnološki transfer, Italija
4.    Centar za razvoj poslovanja i kulture, Grčka
5.    RRA Zeleni kras d.o.o, Slovenija
6.    Razvojna agencija Sora, Slovenija
7.    Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija
8.    Gradska razvojna agencija Banja Luka, Bosna i Hercegovina
9.    IRI Centar d.o.o, Hrvatska

Oblast projekta

Održiv region

Trajanje projekta

01. feb 2020 – 31. jan 2023

Opis projekta

Opšti cilj:
Jačanje preduzetničkih veština kulturnih i stvaralačkih aktivnosti za unapređenje kulturne baštine i razvoj održivih turističkih modela u jadransko-jonskom regionu

Specifični ciljevi:
1.    Jačanje preduzetničkih kapaciteta kulturne i kreativne industrije u jadransko-jonskom regionu;
2.    Stvaranje transnacionalne zajednice kulturne i kreativne industrije u cilju podrške primeni novih turističkih modela;
3.    Identificikacija novih poslovnih modela za održivi kulturni turizam.

Očekivani rezultati:
1.    Unapređenje preduzetničkih kompetencija/veština kulturne i kreativne industrije i povećanje svesti o mogućoj dodatoj vrednosti hibridizacije sa turističkim preduzećima (na nivou preduzeća);
2.    Definisanje transnacionalnog okvira za diskusiju na više nivoa o valorizaciji kulturnog nasleđa u jadransko-jonskom regionu.

Glavne aktivnosti:
1.    Preduzetničko otkriće kulturne i kreativne industrije,
2.    Uspostavljanje mreže jadranskih kreativnih centara za kulturni turizam,
3.    Transnacionalni akcioni plan za osnaživanje kulturne i kreativne industrije u turizmu kao pokretača rasta,
4.    Upravljanje,
5.    Komunikacija.

Ciljne grupe:
Obrazovni/edukativni centri i škole, organizacije za podršku poslovanju, javna uprava na lokalnom/regionalnom/nacionalnom nivu, visokoobrazovne i istraživačke ustanove, mala i srednja preduzeća, sektorske agencije, opšta javnost

Više informacija

https://cci4tourism.adrioninterreg.eu/ 

Treći bilten u okviru projekta CCI4Tourism

Četvrti bilten u okviru projekta CCI4Tourism

Multimedijska brošura - Kreativne industrije i turizam

cast-initiative.eu

Pogledajte sve vesti o projektu - Jačanje preduzetničkih veština kulturne i kreativne industrije za valorizaciju kulturnog nasleđa i razvoj modela održivog turizma u Jadransko-jonskom regionu (CCI4TOURISM)