• 19.
 • мар
 • 2019.

Конкурс за пријаву на 6. циклус Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове”

 • Нови Сад

Фонд „Европски послови“ АП Војводине, уз подршку Покрајинске владе, у циљу јачања покрајинских капацитета, кроз упознавање са ЕУ процесима и регионалним политикама, значајем и могућностима приступања европским фондовима, као и кроз конкретну обуку за писање и имплементацију европских пројеката, расписује

КОНКУРС ЗА VI ГЕНЕРАЦИЈУ ПОЛАЗНИКА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ПРОГРАМА 
„УПРАВЉАЊЕ РЕГИОНАЛНИМ РАЗВОЈЕМ КРОЗ ЕУ ФОНДОВЕ“

КОМПЛЕТАН ПРОГРАМ ФИНАНСИРАН ЈЕ СРЕДСТВИМА 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

_______________________________________________________________
ПРЕДНОСТИ ПРОГРАМА:

 • стицање квалификација за управљање пројектима финансираним средствима Европске уније,
 • упознавање са правилима и процедурама пројектног финансирања Европске уније,
 • предавачи на Програму су стручњаци са великим теоријским и практичним искуством у управљању ЕУ фондовима и програмима,
 • две једнодневне теренске посете на територији АП Војводине,
 • студијско путовање у региону ЕУ (студијско путовање у трајању од 3 до 6 дана),
 • ширење мреже потенцијалних партнера,
 • стицање знања о управљању пројектним циклусом,
 • представљање успешних пројеката,
 • уверење за полазнике који успешно савладају Специјалистички програм.

_______________________________________________________________
ПРАВО ДА ПРЕДЛОЖЕ КАНДИДАТЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ИМАЈУ:
Јединице локалне самоуправе, покрајинска администрација, развојне агенције, јавна и јавно-комунална предузећа, образовне институције, институције културе, организације цивилног друштва, факултети, истраживачке установе и друге институције које се могу јавити као корисници средстава из европских фондова.


УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ НА ПРОГРАМ:

 • Право пријаве на конкурс имају:
 • Лица која се Европском унијом или појединим аспектима њеног деловања баве у оквиру својих радних активности, лица задужена за писање пројеката финансираних из међународне развојне помоћи
 • Лица која раде у институцијама/организацијама које су регистроване или делују на територији АП Војводине
 • Сагласност  институција/организација за учешће кандидата на Програму
 • Могућност присуства на свим модулима (најмање 70% присуства на сваком модулу)
 • Стечено високо образовање на студијама минимум првог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
 • Познавање рада на рачунару (MS Office)
 • Знање енглеског језика на Б1 нивоу – обавезно знање енглеског језика на Б1 нивоу, као доказ потребно је приложити уверење (Cambridge Preliminary (PET), BEC Preliminary, BULATS (оцена најмање 40), IELTS level 4 или више, English TOEFL (оцена најмање 57), или друга уверења (школа страних језика, положен испит на факултету и сл.) – за кандидате који не приложе уверење о знању енглеског језика, Фонд „Европски послови“ АП Војводине организоваће тестирање.

_______________________________________________________________
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР КАНДИДАТА:

МОТИВАЦИЈА

Мотивација кандидата за учешће на обуци    


САГЛАСНОСТ

Сагласност  институције/организације за учешће кандидата на обуци


ПРЕПОРУКА

Писмо препоруке
    

ИСКУСТВО

Равномерна укљученост кандидата са и без искуства, у припреми и имплементацији националних и међународних пројеката, у циљу размене и преношења искустава и између самих полазника током интерактивног рада


ЛОКАЦИЈА

Укључивање кандидата са територија свих општина у циљу подстицања равномерног регионалног развоја на територији АП Војводине    


ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

Равномерна заступљеност свих образовних профила високошколских институција


РОД

Равномерна родна заступљеност кандидата    


НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ПРОГРАМА:
Наставни план и програм предвиђа реализацију Програма кроз четири модула, са укупно двадесет три наставне дисциплине и две стотине часова активне наставе, две једнодневне теренске посете и студијским путовањем у регион ЕУ. 

1 МОДУЛ 
Економија, право и политике Европске уније и процес придруживања

2 МОДУЛ 
Управљање локалним и регионалним развојем

3 МОДУЛ 
Програми Европске уније

4 МОДУЛ 
Управљање пројектима    


Укупно 23 наставне дисциплине - фонд од 200 часова активне наставе


ВРЕМЕНСКИ ОКВИР ПРОГРАМА:
Почетак Програма предвиђен је за мај 2019. године
Завршетак Програма предвиђен је за децембар 2019. године 

НАСТАВА ЋЕ СЕ ИЗВОДИТИ ПЕТКОМ ОД 17:00 ДО 20:00 И 
СУБОТОМ ОД 09:00 ДО 17:30 ЧАСОВА.

Начин извођења наставе обухвата класична предавања, интерактивне радионице, приказ студија случајева, две једнодневне теренске посете у Војводини, једно вишедневно студијско путовање у иностранство, као и развој пројектних идеја ради конкурисања за средства из европских фондова.

МЕСТО ОДРЖАВАЊА:
На територији града Новог Сада.
О тачној адреси одржавања предавања полазници ће бити благовремено обавештени. 

ОБАВЕЗЕ ПОЛАЗНИКА ПРОГРАМА:


Присуство на најмање 70% наставе на сваком појединачном модулу    
    
Активно учешће на интерактивним радионицама

Присуство на минимум једној теренској посети
    
Успешно положен тест након сваког модула


ПОЛАЗНИК КОЈИ НЕ ИСПУНИ ГОРЕ НАВЕДЕНЕ ОБАВЕЗЕ ГУБИ ПРАВО НА СТИЦАЊЕ УВЕРЕЊА


Услов за одлазак на студијско путовање је најмање 70% присуства на сваком модулу који се до тада одржао

__________________________________________________________________

РОК за достављање скениране, потписане и оверене пријаве
19. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ ДО 16.00 ЧАСОВА

НАЧИН ПОДНОШЕЊА    

Пријавни формулар можете послати на fond.evropski.poslovi.apv@vojvodinahouse.eu


ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

___________________________________________________

ОЦЕНА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА
Поступак селекције пријављених кандидата обавиће Комисија именована од стране директора Фонда.


Комисија ће извршити оцену поднетих пријава и сачинити извештај.
__________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНТАКТ

Координатори Програма испред Фонда ,,Европски послови“ АП Војводине

Дејана Добрић, 
021/310 1562, 
dobric@vojvodinahouse.eu

    
Јелена Тошковић, 
021/ 310 2093, 
toskovic@vojvodinahouse.eu
 

Најава догађаја

Најновије Вести