ECOWAM

Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области (ECOWAM)


Извор финансирања

Интерег ИПА Програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија 2014-2020

Партнери пројекта

  1. Дирекција за водопривреду за подручје Доња Тиса, Мађарска
  2. ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, Србија
  3. Фонд „Европски послови” АП Војводине, Србија

Област пројекта

Унапређивање прекограничних система за управљање водама и превенцију ризика

Трајање пројекта

01. окт 2017 – 31. мар 2020

Опис пројекта

Општи циљ:

Спречавање негативних ефеката на квалитет водних тела успостављањем заједничког система унапређења управљања водама у АП Војводини и Жупанији Чонград.

 

Специфични циљеви:

(1) Побољшање водне равнотеже реке Јегричка (44 + 015 км-46 + 673 км / 29 + 588 км-37 + 892 км) и главног канала Курца (4 + 487 км-9 + 997 км) у прекограничној регији измуливањем, изградњом и уклањањем израсле вегетације из корита реке;

(2) Развој заједничког система праћења и анализе за очување квалитета  воде и биодиверзитета у прекограничкој регији;

(3) Дефинисање дугорочних решења како би се спречила деградација квалитета водних тела.

 

Очекивани резултати:
1. Успостављена превенција од прекомерне количине воде ревитализацијом реке Јегричка и главног канала Курца;

2. Извршене хидробиолошке анализе и праћење квалитета воде и муља Јегричке и главног канала Курца на одабраним местима пре и после измуљивања у складу са Чланом 8. Оквирне директиве о водама;

3. Размењено искуство између српских и мађарских партнера у области одрживог управљања водама и заштите природе;

4. Изграђена одговарајућа стаза поред реке у Парку природе Јегричка;

5. Израђена студија о Парку природе Јегричка о утицају подземних и површинских вода;

6. Развијена заједничка база података као основа за размену искустава и будућу сарадњу.

 

Главне активности:

(1) Измуљивање реке Јегричка и главног канала Курца;

(2) Реконструкција једног објекта за задржавање воде ("Bikaistállói tiltó");

(3) Радови на инспекцијској и шетној стази на обали Јегричке;

(4) Израда и штампање монографије;

(5) Развој студије: генералног пројекта са претходном студијом изводљивости;

(6) Изградња мониторинг станице на пресеку 27 + 827 км;

(7) Хидробиолошка анализа и праћење квалитета воде и муља;

(8) Мониторинг анализа и студија о станишту Курца;

(9) Организација образовних активности и округлих столова;

(10) Развој web странице пројекта с базом података;

(11) ПР кампања;

(12) Управљање пројектом.

 

Циљне групе:

Институције које се баве управљањем водама, пољопривредници, становништво угрожено прекомерном количином воде, деца, актери на регионалном / локалном нивоу, туристичке организације.

Више информација

www.ecowam.com

Погледајте све вести о пројекту - Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области (ECOWAM)